SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIąZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMIZA 2017 ROKAnalizy stanu gospodarkii odpadami komunalnymi na terenie Gminy WiśniowaEksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla MałopolskiUchwała antysmogowa dla MałopolskiSPALANIE PALIW STAŁYCH W KOTŁACH C.O.Omówienie rodzaju paliw, dla których wprowadzono zakaz stosowaniaWykaz Podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy WiśniowaSPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROKWykaz podmiotów wpisanych do rejestru działal. regulowanej w zakresie odbierania odpadów komun. stan na 27.04.18r.Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 rDeklaracja - odpady komunalne do pobrania i wypełnienia - docUWAGA !!!
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych przez firmę TRASZKAN zgodnie z harmonogramem należy taki fakt zgłosić niezwłocznie do firmy odbierającej pod nr telefonu 12 271-51-17 lub w Urzędzie Gminy Wiśniowa pod nr tel. 12 27-14-086 wew. 38.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
segregacja


Gmina Wiśniowa informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 roku uległy zmianie zasady postępowania z odpadami komunalnymi. Oznacza to, że:
- śmieci będą odbierane na terenie całej Gminy tylko przez 1 firmę wybraną w drodze postępowania przetargowego, tj.:


„TRASZKAN” s.j.,
32-413 Zegartowice 105,
tel. 012 271-51-17 lub 660-40-80-78- segregacja odpadów będzie się odbywać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się za każdy miesiąc, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca, począwszy od lipca 2013 roku,
- niezależnie od ilości oddawanych odpadów opłata wynosi 7,00-zł miesięcznie od osoby w przypadku oddawania odpadów posegregowanych lub 14,00-zł miesięcznie od osoby w przypadku oddawania odpadów zmieszanych (nie posegregowanych).

Odpady wyselekcjonowane oraz odpady komunalne zmieszane będą odbierane raz w miesiącu. Ponadto odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane oddzielnie raz na półrocze. Wszystkie powyższe odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Natomiast przeterminowane leki będzie można wyrzucić do pojemników do tego przeznaczonych w punktach aptecznych na terenie Gminy Wiśniowa. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe będzie można wyrzucić do pojemników na to przeznaczonych w miejscach publicznych (tj. Urząd Gminy Wiśniowa, Zespoły Placówek Oświatowych, Ośrodki Zdrowia, Biblioteka Publiczna, obiekty GOKIS-u).

Dodatkowo na terenie Gminy Wiśniowa (plac przy oczyszczalni ścieków w Wiśniowej) będzie prowadzony Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Będzie on otwarty w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00.Wyjątek stanowi pierwszy miesiąc 2018 r. - PSZOK będzie otwarty w drugą sobotę czyli 13.01.2018


Lp. W w/w punkcie PSZOK będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

1

odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów

2

przeterminowane leki i chemikalia

3

zużyte baterie i akumulatory

4

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5

meble i inny sprzęt wielkogabarytowy

6

odpady z rozbiórki i remontu

7

zużyte opony

8

odpady zielone

9

odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

Informacje na temat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Wiśniowa można uzyskać pod adresem:


Urząd Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441
pokój nr 22 lub 21 tel. 12 27-14-086, wew. 41 lub 36


Każdy z nas codziennie wyrzuca śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane odpady powiększają składowiska, a wszyscy płacimy za ich utrzymanie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej. Co możemy zrobić? Oto proste porady, jak śmiecić mniej:
- Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
- Wybieraj produkty trwałe.
- Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
- Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu.
- Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
- Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy.
- Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw.
- Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
- Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
- Unikaj jednorazowych produktów.
np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki sortowaniu odpadów możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców.


segregacja
segregacja

Więcej informacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminach na stronie Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Deklaracja - odpady komunalne w doc

Klauzula informacyjna RODO - załącznik do deklaracji

Nowe zasady segregacji śmieci w Gminie Wiśniowa

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Wiśniowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiśniowa

UCHWAŁA NR IV/25/ 19 RADY GMINY WIśNIOWA z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.

UCHWAŁA NR XXIII/243/17 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa"

UCHWAŁA NR XXV/261/17 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XV/167 /16 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.

UCHWAŁA NR XV/168/16 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR XV/169/16 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniowa


do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.