Wójt Gminy Wiśniowa przypomina, że od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy ulegną zmianie zasady postępowania z odpadami komunalnymi. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.). Najistotniejsze zmiany będą polegać na tym, że to Gmina będzie miała obowiązek organizowania odbioru odpadów komunalnych. Do tej pory mieszkańcy we własnym zakresie odpowiadali za śmieci, najczęściej mając podpisane umowy z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem odpadów. Natomiast od 1 lipca br. mieszkańcy będą ponosić z tego tytułu opłaty na rzecz Gminy, a nie na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów, a Gmina będzie ogłaszała przetarg na odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców.


W związku z powyższym mieszkańcy winni pisemnie wypowiedzieć dotychczasowe umowy na odbiór odpadów jakie mieli z dotychczasowymi przedsiębiorstwami. Rozwiązanie umów za wypowiedzeniem winno nastąpić na dzień 30 czerwca 2013 r. W odmiennym przypadku mieszkańcy będą ponosić podwójne opłaty: zarówno na rzecz Gminy jak i dotychczasowego przedsiębiorcy.


Wysokość opłat za śmieci została ustalona przez Radę Gminy Wiśniowa uchwałą nr XVII/160/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Opłata będzie wynosić 5,00-zł miesięcznie od osoby w przypadku oddawania odpadów posegregowanych oraz 8,00-zł miesięcznie od osoby w przypadku oddawania odpadów zmieszanych (nie posegregowanych). Kwotę tą należy pomnożyć przez ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.


Celem określenia ilości osób zamieszkujących Państwa nieruchomość należy wypełnić załączoną do pisma deklarację. Wypełnioną deklarację należy zwrócić do Urzędu Gminy Wiśniowa najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 roku.


Nowy system gospodarowania odpadami komunalnym zobowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości do segregacji odpadów komunalnych. Jeżeli Państwo będą segregować odpady to opłaty będą niższe. Za jakość posegregowanych odpadów odpowiada właściciel nieruchomości. Niewłaściwie posegregowane odpady na surowce nie będą odbierane z nieruchomości, co spowoduje naliczanie wyższych opłat w danym miesiącu. Wspólna segregacja odpadów komunalnych na poszczególne frakcje pozwoli Gminie Wiśniowa oraz mieszkańcom na osiągnięcie założonego poziomu recyklingu i wywiązania się z wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również z dyrektyw unijnych oraz przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego naszej Gminy.Więcej informacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminach na stronie Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

Utrzymanie czystości i porządku w gminie Wiśniowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiśniowa

UCHWAŁA NR XVII/159 /12 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa"

UCHWAŁA NR XVII/160 /12 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVII/161/12 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa.

UCHWAŁA NR XVII/162/12 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.

UCHWAŁA NR XVII/163 /12 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.


do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.