Wójt Gminy Wiśniowa uprzejmie informuje, że od 01 stycznia 2012 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Na podstawie art. 9b.1. ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152,poz.897) - działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych będzie wymagała wpisu do rejestru działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy.


Stosownie do cytowanej ustawy rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanym dalej "rejestrem", prowadzi Wójt właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać: 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), 3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (pilik do pobrania). 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, mogą wykonywać swoja działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie powyższej ustawy tj. do 31 grudnia 2012 roku.


Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na stację zlewną, nadal wymagają uzyskania zezwolenia.


Do pobrania:
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie przedsiębiorcy

Utrzymanie czystości i porządku w gminie Wiśniowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiśniowa

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.