Projekt pt. "Przełamać siebie - aktywizacja i integracja"

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej"

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Polepszenie funkcjonowania mieszkańców gminy Wiśniowa, zagrożonych wykluczenie społecznym i korzystających z pomocy społecznej.


Cel główny realizowany będzie przez cele szczegółowe:

1.) poprawa funkcjonowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.) poprawa funkcjonowania zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.) zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi

4.) poprawa funkcjonowania rodziny

5.) zwiększenie dostępu do aktywnych form integracji społecznej

6.) poprawa jakości profilaktyki wykluczania społecznego.


Wartość dodana:

Możliwość udzielenia kompleksowego wsparcie dla rodzin korzystających z pomocy GOPS w Wiśniowej. Co oznacza możliwość objęcia wsparciem całej rodziny, oraz dużą różnorodność form wsparcia, pozwalająca na bardzo efektywne oddziaływanie na rodzinę. Zmienianie funkcjonowanie całych systemów rodzinnych poprzez propagowanie konstruktywnych wzorców zachowań.

Propagowanie konstruktywnych wzorców radzenia sobie z problemami i trudnościami życiowymi.


Projekt jest zgodny z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wiśniowa na lata 2007 - 2013, w której jako jedno z zadań wskazano umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


Cele projektu odpowiadają

- celowi EFS- wzrost zatrudnienia i spójności społecznej i celom strategicznym (w szczególności) zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowania polityk i świadczeń usług wysokiej jakości, oraz zwiększania mechanizmów partnerstwa społecznego.


Cele są zgodne z zapisami Priorytetu VII POKL,

Cel szczegółowy 1: "Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w zakresie:

- zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji, poprzez szersze zastosowanie kontraktów socjalnych oraz wdrażanie instrumentów i programów aktywizacji społeczno- zawodowej

- upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej


Celem podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie grupy docelowej i proponowanych działań.


Wartość projektu: 290 437,30zł

Wartość dofinansowania: 249 863,21zł

W 2011 r. Gmina Wiśniowa przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej


W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ

- trening kompetencji społecznych,

- doradztwo zawodowe,

- trening pracy,

- kursy zawodowe,

- poradnictwo specjalistyczne, itp.
Realizowane projekty
Plkat
Informacja o punkcie
Regulamin rekrutacji do projektu
Regilamin uczestnictwa w projekcie

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.