Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2011 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2012

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2013 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2014

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2015 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2016

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2017 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2018

PROJEKTY I INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2017


Remont drogi gminnej Lipnik-Kąty nr 540413K w miejscowości Lipnik

Remont drogi gminnej Lipnik-Kąty nr 540413K w miejscowości Lipnik w km 0+000-0+150.66 639,99 złotych brutto, słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 99/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 12 461,14 zł,(słownie: dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 14/100).


Roboty tynkarskie w budynku remizy OSP w Wierzbanowej.

24 801,80 złotych netto = brutto,(słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset jeden złotych 80/100).


Głęboka termomodernizacja budynku urzędu gminy na działce nr 2031 w Wiśniowej.

DACH 385 667,12 złotych brutto, (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 72 116,62 zł, (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto szesnaście złotych 62/100). OCIEPLENIE 155 626,24 złotych brutto, (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 24/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 29 100,84 zł, (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych 84/100).


Remont posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Wiśniowej.

98 546,62 złotych brutto,(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 62/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 18 427,42 zł,(słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 42/100),


Remont drogi Wiśniowa – Poza Rzeką wraz miejscami parkingowymi.

89 969,43 złotych brutto,(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 43/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 16 823,55 zł,(słownie: szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 55/100).


Remont drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa - Królewska w miejscowości Wiśniowa.

57 185,50 złotych brutto,(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 50/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 10 693,22 zł,(słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 22/100).


Modernizacja drogi gminnej Pod Jaworzyce w Wierzbanowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.

67 072,40 złotych brutto,(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 40/100), w tym 23 % podatek VAT w kwocie 12 541,99 zł,(słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 99/100).


Remont drogi gminnej nr 540420K na odcinku od km 0+000 do km 0+760 w m. Węglówka

412 889,20 złotych brutto,(słownie: czterysta dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 77 206,92 zł,(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych 92/100).


Modernizacja drogi do ujęcia wody nr 1 w Lipniku stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.

Modernizacja drogi do ujęcia wody nr 1 w Lipniku stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz Modernizacja drogi do ujęcia wody nr 1 w Lipniku stanowiącej dojazd do gruntów rolnych część II – koszty niekwalifikowane. Razem wartość oferty brutto 123 180,03 zł


2. Remont nawierzchni drogi Lipnik - Kąty w km 0+150 - 0+567.

65 918,65 złotych brutto,(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 65/100), W tym 23 % podatek VAT w kwocie 12 326,25 zł,(słownie: dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100).

Realizowane projekty 2012
Realizowane projekty 2011

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.