Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2011 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2012

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2013 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2014

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2015 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2016

Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2017 Projekty i inwestycje zrealizowane w roku 2018


Informacje na temat inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Wiśniowa w ramach posiadanych środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu państwa i województwa małopolskiego w 2011 roku


Remont drogi gminnej Wiśniowa - Lipnik przez Osików w km 0+400 - 1+920 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - wartość 313 239,14 zł w tym 200 000,00 zł promesa

Budowa kanałów bocznych i przykanalików do kanalizacji sanitarnej w Węglówce - wartość 109 162,50 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczeniami domowymi w miejscowości Węglówka - etap II - wartość 173 817,55 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej - wartość - 499 521,99 w tym pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie - 259 066,00 zł

Wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Wiśniowej - wartość 1 007 474,47 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 818 000,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego kompleksu sportowego w gminie Wiśniowa realizowanego w ramach projektu ministerialnego "Moje boisko ORLIK 2012" - wartość dofinansowania 22 000,00 zł

Remont-modernizacja drogi gminnej Wiśniowa - Lipnik przez Osików w km 0+000 - 0+400 - wartość 73 886,57 zł w tym dofinansowanie 25 000,00 zł

Remont drogi gminnej "Lipnik - Kąty" w km 0+600 - 1+000, 1+800 - 2+200 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - wartość 164 937,64 zł - w tym promesa 160 000,00 zł

Przebudowanie drogi wojewódzkiej nr 964 polegającej na budowie chodnika lewostronnego oraz zatoki autobusowej lewostronnej zlokalizowanej na dz. 51 w miejscowości Poznachowice Dolne - wartość 80 000,00 zł w tym udział Województwa Małopolskiego 40 000,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego dla budowy zatoki autobusowej lewostronnej przy drodze wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Poznachowice Dolne - wartość 9 840,00 zł - dofinansowania 4 920,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 - polegającej na budowie chodników i zatok autobusowych na terenie miejscowości Poznachowice Dolne, Wiśniowa i Wierzbanowa - wartość 262 798,87 zł - w tym 152 676,91 zł pozyskane dofinansowanie z Województwa Małopolskiego

Wykonanie fundamentu wraz z zabudową kostką brukową wiaty przystankowej zlokalizowanej w Poznachowicach Dolnych oraz wykonanie przystanku - wartość 12 327,25 zł

Wykonanie projektu budowlanego dla budowy chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr K 1928 w Lipniku - wartość 26 445,00 zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Lipnik - wartość 71 704,78 zł w tym udział środków z Powiatu Myślenickiego - 1 704,78 zł

Termomodernizacja budynku remizy OSP Kobielniku wraz z robotami remontowymi - warość 42 894,29 zł - w tym środki pochodzące z programu Małopolskie Remizy 2011 - 21 447,14 zł

Utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Glichowie - wartość 13 874,40 zł

Remont nawierzchni wokół przedszkola w Wierzbanowej - wartość 29 274,00 zł

Remont placu parkingowego pod cmentarzem w Węglówce - wartość 15 344,76 zł

Remont starego ośrodka zdrowia w Wiśniowej - wartość 75 813,27 zł

Remont wieży widokowej w Wiśniowej - wartość - 2 206,62 zł

Remont dróg gminnych - wartość 30 996,00 zł

Remont drogi gminnej w Lipniku - Leśniczówka - Kamiennik - Kąty - wartość - 4 428,00 z;

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kładki pieszo jezdnej na potoka Niedźwiadek w Węglówce do osiedla Szczałba - wartość 20 910,00 zł

Informacje na temat programów, z których Gmina Wiśniowa pozyskała dofinansowanie w ramach perspektywy 2007-2013


"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach POKL na lata 2007-2013 - wartość 165 330,00 zł

"Zaspokojenie potrzeb lokalowych aktywnej społeczności poprzez zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Glichowie" w ramach PROW na lata 2007-2013 - wartość 26 114,87 zł

"Małopolski System informacji Turystycznej" MSIT w ramach MRPO na lata 2007-2013

"Zagospodarowanie centrum wsi Lipnik" w ramach PROW na lata 2007-2013 - wartość 687 832,11 zł

Wdrażanie metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy Wiśniowa

"Przełamać siebie - aktywizacja i integracja"

"Ty też możesz zostać przedszkolakiem"

"Karpackie Niebo - Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza"

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Węglówce, Gminie Wiśniowa w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Krakowskiej"

"Poprawa estetyki centrum wsi w Wiśniowej"

"Adaptacja budynku starej szkoły na Wiejski Dom Kultury w Glichowie"
Realizowane projekty 2012
Realizowane projekty 2011

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.