Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie- Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu: "Adaptacja budynku starej szkoły na Wiejski Dom Kultury w Glichowie"


Całkowita wartość projektu: 545 298,60 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 410 887,82 PLN, wysokość dofinansowani: 308 165,00 PLN


Czas realizacji: październik 2009 r. - listopad 2010 r.


Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 25 listopada 2009r.


Opis projektu:

Adaptacja budynku starej szkoły na Wiejski Dom Kultury w Glichowie to inwestycja mająca na celu poprawę stanu infrastruktury społecznej Glichowa, stworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalno-rekreacyjnej oraz bazy lokalowej dla działalności organizacji pozarządowych Glichowa. Jest to jedna z najbardziej pilnych do wykonania i od dłuższego czasu postulowana przez mieszkańców inwestycja. Stworzenie Wiejskiego Domu Kultury nie tylko umożliwi organizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych. Wiejski Dom Kultury stanie się miejscem czynnego życia społecznego, promowania lokalnej twórczości oraz aktywnej działalności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Mieszkańcy będą mogli brać udział w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych, artystycznych, kółkach zainteresowań, co znacznie zwiększy ich wzajemne interakcje i umożliwi budowanie trwałych więzi społecznych. Ponadto, Wiejski Dom Kultury zapewni bazę lokalową do ich nieformalnych zrzeszeń, stowarzyszeń, zespołów artystycznych i grup hobbystycznych. Funkcjonowanie tego typu placówki jest szczególnie ważne na wsiach, gdzie, w przeciwieństwie do ośrodków miejskich, nie działają żadne komercyjne podmioty, które choć w części zaspokajałyby potrzeby oraz aspiracje kulturalne i społeczne mieszkańców. Aktywność tego typu musi więc pochodzić z ich własnej inicjatywy i dobrowolnej pracy na rzecz społeczności wsi, potrzebne są do tego jednak dogodne warunki lokalowe, których stworzenie umożliwi realizacja projektu. Wiejski Dom Kultury umożliwi także organizację różnorodnych zajęć dla dzieci, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych. Warto pamiętać, że szkoła w Glichowie nie posiada sali gimnastycznej, przez co dzieci do niej uczęszczające nie zawsze mają możliwość skorzystania z programowych zajęć wychowania fizycznego. Prowadzi to do zmniejszenia ich aktywności fizycznej i pogorszenia kondycji, może powodować występowanie wad postawy i coraz bardziej powszechne szerzenie się otyłości. W Wiejskim Domu Kultury nie będzie pełnowymiarowej sali gimnastycznej, ale warunki lokalowe pozwolą na organizację dla dzieci pozalekcyjnych, niezależnych od lekcji wychowania fizycznego w szkole, zajęć z gimnastyki. Adaptacja budynku starej szkoły na Wiejski Dom Kultury w Glichowie poprawi ponadto jakość przestrzeni publicznej, poprzez odnowę cennego obiektu, znajdującego się w obrębie głównej przestrzeni wspólnej wsi (budynek starej szkoły sąsiaduje z budynkiem, w którym obecnie funkcjonuje placówka oświatowa, a więc należy do ciągu szkoła-remiza-kaplica, miejsca koncentracji życia społecznego Glichowa), posiadającego zarówno wartość zabytkową, estetyczną jak i sentymentalną. Jego niszczenie i niezagospodarowanie jest powodem niezadowolenia mieszkańców, którzy starają się o jego efektywne wykorzystanie i zapobieganie procesowi dalszej degradacji.

Istnieje już plan wykorzystania odrestaurowanego i zaadaptowanego na Wiejski Dom Kultury budynku starej szkoły. Będzie on wykorzystany na potrzeby mieszkańców, służył będzie lokalnej społeczności jako centrum kulturalne i rekreacyjne, miejsce działalności organizacji pozarządowych i aktywności społecznej mieszkańców. Szkoła podstawowa mieściła się w budynku w latach 1911-1976. Jak już wspomniano, znajduje się on w ścisłym centrum wsi. Po wykonaniu adaptacji w budynku wykonana zostanie kuchnia, sala świetlicowa, wyremontowane będą sanitariaty. W budynku swoją siedzibę będą miały Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. Z lokalu korzystał będzie także Klub Seniora oraz twórcy ludowi zrzeszeni w stowarzyszeniu "Cepry". W poddaszu zorganizowana będzie Izba Regionalna. Budynek będzie miejscem organizacji wystaw sztuki ludowej oraz eksponatów związanych z historią wsi, kiermaszów okolicznościowych (np. świątecznych) oraz promujących lokalną twórczość, uroczystości, występów grup artystycznych, zajęć hobbystycznych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizowane projekty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.