Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013

Działanie 6.2., schemat A - Odnowa centrów wsi

Tytuł projektu: "Poprawa estetyki centrum wsi w Wiśniowej"


Całkowita wartość projektu: 1 037 650,57 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 717 798,03 PLN, wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 502 458,62 PLN


Czas realizacji: kwiecień 2009 r. - listopad 2010 r.


Opis projektu:

Projekt wynika z długookresowej polityki prowadzonej przez władze gminy Wiśniowa zakładającej stały, wszechstronny rozwój, zarówno w aspekcie infrastrukturalnym, jak i społecznym. Analiza stanu gminy i istniejących na jej terenie potrzeb inwestycyjnych wykazała, że niski stopień atrakcyjności centrum Wiśniowej, będącej siedzibą władz samorządowych gminy, jest istotnym czynnikiem stanowiącym barierę rozwoju gminy. Działania, które zapoczątkowały odnowę centrum Wiśniowej były realizowane w ramach projektu "Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej" zrealizowanego w 2004 roku przy udziale środków z programu SAPARD, w ramach którego zmodernizowano budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej, a także zagospodarowano teren wokół budynku, znajdujący się w centrum wsi, w sąsiedztwie działek, na których planowana jest realizacja niniejszego projektu. Projekt scala w kompleksową całość tereny zlokalizowane w centrum miejscowości, istotne z punktu widzenia życia społeczno - kulturalnego gminy.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- modernizację drogi oraz ciągów pieszych w ścisłym centrum wsi, utworzenie deptaka spacerowego - długość około 400 m,

- poprawę estetyki zewnętrznej dawnego budynku policji oraz przystosowanie go do pełnienia nowej funkcji Biblioteki Publicznej Gminy Wiśniowa,

- modernizację i utworzenie terenów zielonych, zakup małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci itp.)


Wniosek o dofinansowanie został wybrany decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania. Umowa Nr MRPO.06.02.01-12-176/08-00/XA/871/FE/09 została podpisana w dniu 21 października 2009 roku.
Realizowane projekty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.