Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013

Działanie 7.1. - Gospodarka wodno - ściekowa

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Węglówce, Gminie Wiśniowa w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Krakowskiej"


Całkowita wartość projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego: 2 483 932,23 PLN, wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego: 1 738 752,56 PLN


Faktyczna wartość projektu ulegnie zmianie z uwagi na procedury przetargowe.


Czas realizacji: lipiec 2009r. - grudzień 2010 r.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa 10,17 km kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglówka. W wyniku realizacji projektu planowane jest podłączenie do kolektora 236 posesji (ponad 1000 osób). Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych z terenu zlewni rzeki Raby.


Wniosek o dofinansowanie został wybrany decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania. Umowa Nr MRPO.07.01.00-12-041/08-00-IXA/824/FE/09 została podpisana w dniu 21 października 2009 roku.

Realizowane projekty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.