Informacja dotycząca ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019


I. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

• Uczniom szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia.
• Wychowankom publicznych ośrodków umożliwiającego dzieciom i młodzieży (dzieci
i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania tj. do ukończenia 18 lat.
• Wychowankom publicznych ośrodków umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 lat.
• Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki.
• Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium przysługuje uczniowi w którego rodzinie wysokość dochodu nie przekracza kwoty 514,00 zł (netto) miesięcznie na członka rodziny.
Wysokość dochodu oblicza się na podstawie dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art.6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Wiśniowa.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy /pok. 20/ od poniedziałku do piątku w godz. od 9ºº do 14ºº do dnia 17 września 2018 r.,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 r.

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
• Rodzic
• Pełnoletni uczeń
• Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego
• Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

IV. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
• PODRĘCZNIKI,
• ZESZYTY
• SŁOWNIKI,
• ENCYKLOPEDIE,
• ATLASY
• TABLICE MATEMATYCZNE
• LEKTURY SZKOLNE
• TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
• OBUWIE SPORTOWE NA W-F (RAZ NA SEMESTR)
• STRÓJ NA W-F (DRES-SPODNIE I BLUZA, KOSZULKA SPORTOWA, SPODENKI GIMNASTYCZNE)
• PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU, STRÓJ ROBOCZY NA PRAKTYKI ZAWODOWE (potwierdzone przez szkołę).
• PIÓRNIK
• ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)
• TUSZE DO DRUKAREK, MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
• KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA
• POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od września do czerwca),
• BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIUROWA
• STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ
• INSTRUMENTY MUZYCZNE (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia muzyczne)
• OPŁATY ZA WEJŚCIE NA BASEN (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły o wysokości poniesionych przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia, opłat za korzystanie z basenu oraz potwierdzającego, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych)
• STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI, OKULARY PŁYWACKIE – (po dołączeniu oryginału zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych)

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń.

Uwaga!!! Zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie jest finansowany w ramach stypendium szkolnego.

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:
zakup podręczników - od czerwca 2018 r.
pozostałe materiały szkolne od lipca 2018 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych
abonament internetowy – od września 2018 r. do czerwca 2019 r.
do pobrania:
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2018/2019


Wprowadził NP, 2018-08-13

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.