ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się
do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów
na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku WojewództwaMałopolskiego:

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranychdo rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r.
poz. 130)) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130), działając w porozumieniu z właściwymi terytorialnie
i rzeczowo komisarzami wyborczymi,zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych

do rad gmin, odrębnie dla każdej rady gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się liczbę radnych wybieranych

do rad powiatów, odrębnie dla każdej rady powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się liczbę 39 radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

§ 4. 1. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa małopolskiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.
2. Egzemplarz zarządzenia przekazuje się właściwym radom, Sejmikowi Województwa Małopolskiego, Komisarzom Wyborczym w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz Państwowej Komisji
Wyborczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r.
(wyciąg)
Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad gmin na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdej gminy.

powiat myślenicki
Dobczyce 15
Lubień 15
Myślenice 21
Pcim 15
Raciechowice 15
Siepraw 15
Sułkowice 15
Tokarnia 15
Wiśniowa 15

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r.
(wyciąg)

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdego powiatu.

lp. nazwa powiatu liczba radnych
powiat myślenicki 25

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego"

Wprowadził ŁJ, 2018-03-14

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.