Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zgodnie z uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy z dnia od 1 lutego 2019 r. uległy zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 9,50 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny (śmieci segregowane)
- 19,00 zł/osobę za odpady zbierane w sposób nieselektywny (śmieci niesegregowane)

Wzrost stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wiśniowa wynika z oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2019.


Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2019, w stosunku do 2018 roku wzrósł o około 80%. Aby zminimalizować wzrost kosztów stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do całościowego rozliczenia kosztów uwzględniono nadwyżkę finansową z lat ubiegłych, w wysokości 75 832,00 złotych. W związku z powyższym opłaty dla mieszkańców wzrastają o około 35%.


Zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 t.j.) koszty funkcjonowania systemu powinny być w całości pokrywane z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3. obsługi administracyjnej tego systemu,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.


Wprowadził ŁJ, 2019-02-05

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.