NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2017

§ 1 CEL KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie pozytywnych zachowań podejmowanych przez sołtysów w zakresie bezpieczeństwa.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
1. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie - Wydział Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego.
2. Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs zorganizowany jest dla Sołtysów Województwa Małopolskiego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

§ 4 KRYTERIA OCENY
1. Konkurs polega na ocenie pozytywnych działań podejmowanych przez sołtysów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich.
2. Komisja Konkursowa ocenia osiągnięcia sołtysa i przyznaje punkty (0-5).
3. Uczestnik z najwyższą liczbą punktów zostaje laureatem konkursu.
4. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów laureaci zostaną wyłonieni w drodze losowania.

§ 5 ORGANIZACJA KONKURSU

1.Postanowienia ogólne
• Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie.
• Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia do 4 sierpnia 2018 r.
• Uczestnicy konkursu przysyłają opis działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich w osobnej korespondencji z dopiskiem „KRUS” w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2018 r. na adres: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów (informacja na temat Konkursu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.soltysi.tit.pl/.)
Do opisu należy dołączyć Informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania stanowiącą Załącznik nr 1.
• Regulamin Konkursu wraz z Informacją na temat danych osobowych i ich przetwarzaniu stanowiącą Załącznik nr 1/ zostanie przesłany do Urzędów Gmin.
• Komisja Konkursowa sporządza protokół rozstrzygnięcia konkursu i wyłania laureatów.
• Nagroda rzeczowa dla laureata, w postaci materiałów poprawiających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym zostanie zakupiona
ze środków funduszu prewencji i rehabilitacji w ramach zaplanowanych przez Wydział ZPRO OR KRUS w Krakowie działań pozaszkoleniowych na 2018 rok.

2. Postanowienia końcowe
• Uroczystości ogłoszenia wyników odbędą się w dniu 4 sierpnia 2018 r.
• Odbiór nagród laureat potwierdzi własnoręcznym podpisem.
• Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
• Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora. Dane osobowe przekazane Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez uczestników konkursu będą gromadzone i przetwarzane w celu jego realizacji, wyłonienia zwycięzców, doręczenia nagród oraz działań prewencyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

więcej informacji

załącznik nr 1


Wprowadził NP, 2018-07-12

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.