Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla miejscowości: Glichów i Poznachowice Dolne,
w granicach administracyjnych.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 i art. 54 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Glichów;
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne;
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441, w pok. nr 19 (III piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.ug-wisniowa.pl oraz w BIP Gminy Wiśniowa.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych, odbędzie się
w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w sali obrad budynku Urzędu Gminy Wiśniowa, o godz. 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441,
- ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wiśniowa.


Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław StalmachWprowadził ŁJ, 2018-06-06

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.