OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza sprzedaż:
1) WALCA DROGOWEGO
1. Marka, typ – WS-10
2. Rok produkcji – 1983,
3. Cena minimalna – 11 000,00 zł.

2) ZESPOŁU SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO
1. Marka, typ – PAD 16
2. Rok produkcji – 1980,
3. Moc – 16 kW,
4. Cena minimalna – 6 000,00 zł.

Walec i zespół spalinowo-elektryczny można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod telefonem kontaktowym: 12 27-14-086 w. 51.
Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub pocztą do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu na dziennik podawczy UG WIŚNIOWA).
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.05.2018 roku do godz. 10:00. Wadium może być wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym Dobczyce, Nr konta: 56 8602 0000 0000 0000 2453 0008.
3. Oferty złożone po terminie, poniżej ceny minimalnej oraz oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.
4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % cena.
5. Zastrzega się prawo do negocjacji złożonych ofert.
6. Zastrzega się prawo do odwołania i unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (osobno dla walca lub zespołu spalinowo-elektrycznego).


Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław Stalmach

Wprowadził ŁJ, 2018-04-09

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.