OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

Działając na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 12 września 2017 r. roku zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniowa – Poznachowice Dolne”.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, piętro III, pokój 19, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej urzędu: www.ug-wisniowa.pl.

Na Postanowienie Wójta Gminy Wiśniowa przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniowa, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa,
2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Poznachowice Dolne i Wiśniowa - w miejscowościach położenia planowanego przedsięwzięcia,
3. umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa –www.ug-wisniowa.pl,

Wprowadził AK, 2017-09-12

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.