OBWIESZCZENIE

w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”

Działając na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.)zawiadamia się, że w dniu 15 maja 2017 r.. roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, piętro III, pokój 19, w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej urzędu:www.ug-wisniowa.pl.

Na Decyzję Wójta Gminy Wiśniowa przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniowa, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Poznachowice Dolne - w miejscowościach położenia planowanego przedsięwzięcia,
umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa –www.ug-wisniowa.pl,

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne wraz z infrastrukturą”

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i


Wprowadził ŁJ, 2017-05-17

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.