OGŁOSZENIE

BRGK.6721.1.2017.KT
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla miejscowości: Glichów, Kobielnik, Lipnik, Poznachowice Dolne, Węglówka, Wierzbanowa i Wiśniowa,
w granicach administracyjnych.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wiśniowa:

1) Uchwały Nr VI/54/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Glichów;
2) Uchwały Nr VI/55/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Lipnik;
3) Uchwały Nr VI/56/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Kobielnik;
4) Uchwały Nr VI/57/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne;
5) Uchwały Nr VI/58/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Węglówka;
6) Uchwały Nr VI/59/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Wierzbanowa;
7) Uchwały Nr VI/60/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Wiśniowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 maja 2017 r. (włącznie).

Wnioski do zmian planów należy składać na piśmie - pocztą lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w formie elektronicznej
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wiśniowa.

Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław Stalmach


Wniosek do planu - ogólny

Wniosek do planu - przekwalifikowanie z rolnej na budowlaną

Wprowadził ŁJ, 2017-03-31

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.