Informacja
Stosownie do art. 12 § 12 oraz art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z póŸn. zm.) Wójt Gminy Wiœniowa podaje do publicznej wiadomoœci informację o podjętych uchwałach:

- UCHWAŁA NR XXIX/297/18 RADY GMINY WIŒNIOWA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wiœniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

- UCHWAŁA NR XXIX/298/18 RADY GMINY WIŒNIOWA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wiœniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Zgodnie z art. 12 § 13 oraz art. 420 ww. ustawy na wymienione uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci wyżej wymienionych uchwał.

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała film edukacyjno-informacyjn, dotyczšcy rejestru wyborców. Film dostępny jest na stronie KBW oraz na Youtube pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała zestaw filmów edukacyjno-informacyjnych, przybliżających najważniejsze aspekty wyborów samorządowych. Filmy są dostępne pod adresem:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/20781_Wybory_samorzadowe_-_zobacz_filmy_i_dowiedz_sie_wiecejpkw
pkw

pkw

pkw
pkw
pkw
pkw
pkwOkręgi wyborcze
Informacja o miejscach na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
Podział gminy na stałe obwody głosowania
Państwowa Komisja Wyborcza

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.