Od 1 kwietnia 2016 r. matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na drugie i kolejne dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na osiągane w rodzinie dochody.


Świadczenie to będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1200 zł netto. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku poniżej 18 roku życia.


Rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.


Osoby mające ustalone prawo do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 nie muszą załączać dokumentów znajdujących się w aktach dotyczących zasiłku rodzinnego.


Świadczenia wychowawcze będą przyznawane decyzją na okres zasiłkowy od 01 kwietna 2016 r. do 30 września 2017 r.


Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016r.


Wnioski złożone po 01 lipca 2016 r. będą realizowane od miesiąca, w którym zostały złożone.


Wnioski można pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej (budynek Urzędu Gminy Wiśniowa, parter, pokój nr 2) lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa w zakładce 500 plus.


Od dnia 01 kwietnia 2016 r. prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub drogą elektroniczną poprzez 4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, portal Emp@tia i ePUAP.


Składając wnioski należy dostarczać kserokopie wymaganych dokumentów (oryginał do wglądu).


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej
Urszula Topa

Załącznik 1 - Wzór wniosku
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.
Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"
Informator "Rodzina 500 plus"

Załącznik 1 - Wzór wniosku

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.


Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.