Świadczenie dobry start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia
• przez dziecko lub osobę ucząca się do 24 roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się (osoby legitymujące się orzeczeniem umiarkowanym bądŸ znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych)

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:
• szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum
• szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
• szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
• młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym środku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
2) osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych,
3) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole!!
4) osobom studiującym.

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:
• matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka
• rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej
• osoba ucząca się

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca 2018 roku przez:
• stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl
• bankowość elektroniczną
• Epuap


Od 1 sierpnia 2018 roku można składać wnioski w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej (budynek Urzędu Gminy Wiśniowa, parter, pok. nr 2) w godzinach: poniedziałki i czwartki od 9:00 do 17:00 oraz od wtorki, środy i piątki od 8:00 do 14:00.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2018 roku. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie póŸniej niż do dnia 30 września 2018 roku.

Organ nie wydaje decyzji administracyjnej, z wyjątkiem: odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

Informacja o przyznaniu świadczenia przesłana zostanie na adres e-mail podany we wniosku.

dobrystart@ug-wisniowa.pl – z takiego adresu e-mail zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia.

Możliwość osobistego odbioru informacji w razie braku adresu e-mail.

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w UE.


300plus
Napisz do nas
Księga gości
E-kartki
Wygaszacze

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.